Przejdź do treści

Aspekty techniczne zarządzania systemem (WSE) dedykowane dla spółdzielni energetycznych

Michał Sadowski, Anna Suchecka

Atende Industries

Energetyka jutra – system oparty na energetyce rozproszonej 

Współczesna energetyka mierzy się z wieloma problemami. Starzejąca się infrastruktura stanowi wyzwanie dla zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństw i coraz ostrzejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska wymuszają odejście od paliw kopalnych. Rośnie liczba źródeł OZE takich jak instalacje i farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, które z jednej strony wspomagają konwencjonalne źródła energii z drugiej strony ze względu na produkcję wymuszoną stwarzają wyzwania dla utrzymania stabilności systemu.

Obecny system energetyczny jest scentralizowany, co oznacza, że wytwarzanie energii skupione jest w kilku miejscach w kraju. Energia elektryczna przesyłana jest przez rozległą sieć przesyłu i dystrybucji, a to niestety niesie ze sobą duże straty energii. Potencjalna awaria sieci lub źródła wpływa na duży obszar, a rosnące koszty utrzymania systemu przyczyniają się do coraz wyższych rachunków za energię. Pojawiające się odnawialne źródła energii destabilizują pracę całej sieci a prosumenci zniechęcani są do inwestycji coraz niższymi cenami odkupu energii. Sektor energetyczny wymaga modernizacji, gdyż starzejąca się infrastruktura nie spełnia aktualnych wymagań związanych z przesyłaniem i magazynowaniem energii ze źródeł OZE [1].  

Jednocześnie podczas konferencji energetycznych coraz śmielej padają głosy, że przyszłość to rozproszona energetyka, oparta o źródła odnawialne, bazująca na zbiorze mikrosieci fizycznych lub wirtualnych – systemów(WSE) – i zorganizowanych w społeczności energetyczne [2]. W tym podejściu odbiorcy energii mogą być jednocześnie producentami energii (elektroprosumentami). Niwelowane są straty energii, bo ta wytwarzana i konsumowana jest lokalnie. Z kolei awaria pojedynczej mikrosieci nie zaburza funkcjonowania całego systemu.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej opublikował 31 października 2017 zmienioną wersję projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Nowa definicja określa społeczność energetyczną jako podmiot prawny oparty na dobrowolnym uczestnictwie, skutecznie kontrolowany przez akcjonariuszy lub członków będących osobami fizycznymi, władzami lokalnymi, w tym gminami lub małymi przedsiębiorstwami i mikroprzedsiębiorstwami. W definicji określono również cele społeczności, do których należą zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych dla swoich członków lub lokalnych obszarów [3], na których działa społeczność (ED 10.2017, art.2, ust.7).

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne również określa ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Zgodnie z projektem obywatelska społeczność energetyczna mogłaby działać w formie stowarzyszenia, spółdzielni, spółki osobowej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie proponuje się, aby obywatelskie społeczności energetyczne były odpowiedzialne za lokalne bilansowanie energetyczne włącznie z karami finansowymi za niezbilansowanie, które powodują w systemie elektroenergetycznym [4].

Do społeczności energetycznych zaliczać możemy klastry energii, których aktualnie jest w naszym kraju powyżej 100, a których teoretycznym celem jest bilansowanie zapotrzebowania na energię w swoim obszarze. Niestety brak jednoznacznych aktów prawnych uniemożliwia klastrom efektywne działania. Z nadzieją patrzymy na spółdzielnie energetyczne, których głównym celem jest produkcja energii ze źródeł OZE na własny użytek. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii, przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej. 

Spółdzielnia Energetyczna w Stawiskach – sandbox

Atende Industries wraz z gminą Stawiski rozpoczęło projekt mający na celu stworzenie Spółdzielni Energetycznej na terenie gminy Stawiski (woj. Podlaskie) w celu aktywizacji lokalnej społeczności tj.: samorządu, mieszkańców i lokalnych firm 
w wytwarzaniu tzw.:  zielonej energii elektrycznej i jej wymiany na poziomie lokalnym.  
Zakładanym, głównym celem współdziałania powyższych podmiotów jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez użycie taryf dynamicznych dla obrotu energią bazujących na kosztach energii notowanych na TGE i pobudzanie inwestowania w lokalne OZE, promocja postaw proekologicznychprowadzących do mądrego, świadomego korzystania z energii elektrycznej. Zadanie charakteryzuje się dużą innowacyjnością, ponieważ będzie to jedna z pierwszych Spółdzielni Energetycznych działających na gruncie Prawa Spółdzielczego jak również Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego. Najważniejszym celem jest holistyczne sprawdzenie modelu działania spółdzielni energetycznej w polskich realiach gminy miejsko-wiejskiej na Podlasiu i wypracowanie najlepszych praktyk, które pozwolą na tworzenie kolejnych spółdzielni energetycznych w Polsce. Aby osiągnąć ten cel, a ze względu na brak rozporządzeń i niejasne prawodawstwo złożony został wniosek o utworzenie sandboxu (piaskownicy regulacyjnej), który pozwoli na przetestowanie rozwiązania. Funkcjonujące obecnie podstawy prawne dotyczące Spółdzielni Energetycznych ograniczają się do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą: “14. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 5,

2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec Spółdzielni Energetycznej i poszczególnych jej członków,

3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a Spółdzielnią energetyczną,

4) szczegółowy podmiotowy zakres Spółdzielni Energetycznej – mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego” [6]

Żadne z powyższych punktów do dnia dzisiejszego nie zostały określone na mocy obowiązującego w prawie rozporządzenia. Sposób rozliczenia spółdzielni opisany w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych sporządzonym w maju 2020 jest w dalszym ciągu na etapie opiniowania. Wobec obecnej sytuacji legislacyjnej wykorzystanie piaskownicy regulacyjnej, wydaje się najlepszym podejściem, bowiem umożliwi ono rozpoznanie realnych potrzeb i problemów spółdzielców, sprzedawców energii oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, których współpraca i wspólna korzyść są wymagane do funkcjonowania spółdzielni. Proponowane rozwiązanie pozwoli na zbadanie szeregu istotnych elementów z punktu widzenia energetyki przyszłości takich jak:

 • wpływu taryf dynamicznych na zachowanie odbiorców dla wytworzenia stabilizującego wpływu na system energetyczny w sytuacjach niedoboru lub nadprodukcji energii elektrycznej,
 • badanie możliwości zastosowania magazynów energii: litowo-jonowych lub wodorowych w celu poprawy stopnia bilansowania energii wewnątrz Spółdzielni Energetycznej,
 • możliwości wykorzystania algorytmów predykcji bazujących na sztucznej inteligencji 
  do realizacji celu “100% energii wytwarzanej lokalnie jest zużywane lokalnie wewnątrz Spółdzielni Energetycznej”, 
 • sprawdzenie poziomu możliwego zaangażowania społeczności lokalnej dla uzyskania niezależności energetycznej gminy,
 • możliwości przeniesienia najlepszych rozwiązań i praktyk w celu tworzenia Spółdzielni Energetycznych na innych obszarach dla wsparcia strategicznych celów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 takich jak:

   – zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym,

   – rozwoju rynku energii,

   – rozwoju rozwiązań wykorzystujących zielony wodór,

   – poprawy efektywności energetycznej.

 • sprawdzenia możliwości tworzenia spółdzielni energetycznych również na obszarach miejskich w celu szybszego osiągnięcia powyższego celu strategicznego,
 • sprawdzenie wpływu Spółdzielni Energetycznej na atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów chcących korzystać z tańszej energii elektrycznej w ramach Spółdzielni Energetycznej,
 • wypracowanie najlepszych praktyk współpracy z OSD i sprzedawcą energii elektrycznej pozwalających na korzyści ekonomiczne dla obydwu stron,
 • sprawdzenia możliwość zastosowania taniej zielonej energii w rozproszonych systemach Power to Heat.

Przewiduje się, że uruchomienie spółdzielni energetycznej przyniesie wiele korzyści i przyczyni się m.in. do zmniejszanie kosztów energii ponoszonych dotychczas przez członków spółdzielni, intensyfikacji wykorzystania OZE, poprawy wizerunku i atrakcyjności gminy dla nowych inwestorów, zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla nowych przedsiębiorstw, które lokują w gminie swoje siedziby w związku z rozwojem drogi Via Baltica, poprawy jakości życia gospodarstw domowych, poprawy jakości środowiska naturalnego, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także tworzenia nowych miejsc pracy i kreowania nowych usług na poziomie lokalnym. 

Technologia dla energetyki przyszłości 

Przeprowadzenie transformacji w kierunku energetyki rozproszonej nie będzie możliwe bez cyfryzacji. Technologia i innowacyjne podejście są kluczowe by móc zarządzać systemami(WSE). Cyfryzacja zapewni wyższą efektywność systemów, możliwość pełnego wykorzystania danych i uruchomienia nowych przedsięwzięć biznesowych, a konsumentom i prosumentom – komfort oraz obniżenie kosztów energii.

W nowej ustawie Prawo Energetyczne 2040 podjęto wątek cyfryzacji w energetyce, owa konieczność zaczyna być bowiem rozumiana szeroko. Dla efektywnego zarządzania spółdzielnią energetyczną konieczne jest posiadanie wiedzy o zużyciu i produkcji energii jej członków. Oprócz cyfryzacji kluczowa jest inteligentna infrastruktura, czyli sieć liczników, z którymi można komunikować się w czasie rzeczywistym. Bez niej, nie będzie danych. W obecnej sytuacji Operator Systemu Dystrybucyjnego nie jest zobowiązany do wyposażenia spółdzielców w liczniki zdalnego odczytu jak również przekazywania danych w trybie umożliwiającym bieżące bilansowanie potrzeb energetycznych. Natomiast Ustawa Prawo Energetyczne narzuca Operatorom wymianę liczników na inteligentne, ale ciągle brakuje w niej regulacji dotyczących dostępności danych pomiarowych on-line, które są niezbędne do precyzyjnego bilansowania energii przez wspólnoty energetyczne

Doświadczenia wyniesione z wdrożeniu AMI w Energa-Operator 

Atende Industries, to spółka informatyczna, rozwijająca technologię dla Smart Grid i przemysłu 4.0. Firma posiada bogate doświadczenie w rozwoju oprogramowania dla inteligentnej energetyki, ponieważ już w 2010 roku rozpoczęła budowę autorskiego systemu AMI o nazwie redGrid dla Energa Operator. Doświadczenia zebrane w tym projekcie pozwoliły na określenie pożądanych funkcjonalności przyszłościowego systemu inteligentnej energetyki rozproszonej. W ten sposób powstał system besmart.energy – czyli narzędzia AI i Big Data dla nowoczesnej energetyki. System wspiera cztery główne funkcje, niezbędne z punktu widzenia zarządzania systemu(WSE) czyli – gromadzenie danych, tworzenie predykcji, bilansowanie i rozliczanie. System zapewnia szereg niedostępnych dotąd możliwości takich jak:

 • integracja lokalnych producentów i odbiorców energii pozwalająca na lokalne zamknięcie przepływu energii, dzięki czemu możliwe staje się jej zbilansowanie (maksymalizacja zużycia energii z produkcji własnej bez oddawania do sieci) 
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych z urządzeń pomiarowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co umożliwia realne sterowanie stroną podażową jak i popytową, 
 • estymację zużycia i produkcji, co pozwala na planowanie strategii bilansowania (optymalizacji produkcji i zużycia) energii oraz wybór najkorzystniejszej polityki kontraktowania energii,
 • planowanie produkcji energii z instalacji PV oraz przewidywanie ewentualnych zakłóceń pracy sieci z wykorzystaniem precyzyjnego modelu prognozowania pogody,
 • predykcję cen energii na TGE (Towarowej Giełdzie Energii) oraz Rynku Bilansującym, co daje możliwość optymalnego kontraktowania energii elektrycznej,
 • wsparcie dla kontraktowania energii między podmiotami lokalnymi, co umożliwia uzyskanie korzystniejszych cen zarówno przez stronę sprzedającą jak i kupującą energię.

Baza danych 

Głównym elementem platformy besmart.energy, stanowiącym o jej szybkości, jest autorska baza TStorage  dostosowana głównie  do przechowywania sygnałów pomiarowych. Baza posiada autorski sposób znakowania danych, umożliwiający realizację ich wersjonowania. Wdrożenie AMI w Energa-Operator pozwoliło na zdefiniowanie i wypracowanie struktury danych dla sygnałów pomiarowych z liczników pozwalającej na przechowywanie ich wielu wersji. Element tej struktury danych składa się z pięciu elementów identyfikujących zarejestrowaną wartość: identyfikatora domeny danych (zbioru), identyfikatora urządzenia pomiarowego, identyfikatora sygnału, czasu rejestracji elementu sygnału przez urządzenie, czasu zapisu elementu sygnału do archiwum oraz samej wartości, która może być skalarna lub wektorowa. Dzięki wprowadzeniu dodatkowego czasu zapisu do archiwum możliwe jest przechowywanie wielu wersji wartości dla tego samego czasu rejestracji przez urządzenie. 

Archiwum TStorage pozwoliło na eliminację podstawowego problemu wdrożenia AMI, czyli ograniczonej wydajności relacyjnej bazy danych, ograniczonej skalowalności pojemności i zakresu przechowywanych danych oraz wysokiego kosztu utrzymania rozwiązania. Dzięki kilkudziesięciokrotnie większej wydajności TStorage w stosunku do stosowanej wcześniej hurtowni danych możliwe stało się przetwarzanie dużych zbiorów danych z użyciem metod uczenia maszynowego oraz szybka prezentacja różnych danych dla dużych zakresów czasowych operatorowi aplikacji. Wydajne archiwum umożliwia zautomatyzowanie procesu utrzymania wysokiego wskaźnika kompletności akwizycji, dzięki szybkiemu pobieraniu dużych zbiorów danych i zapisywaniu obliczeń bez degradacji wydajności dla aplikacji oraz przy zachowaniu niskiego kosztu przechowywania. 

Nowy interfejs użytkownika (wizualizacja geograficzna)

Drugim, ważnym problemem, wykrytym w trakcie wdrożenia AMI, był skomplikowany interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika systemu AMI prezentuje Punkty Pomiaru głównie w formie tabelarycznej i bez użycia podkładu mapy tzn. w oderwaniu od ich położenia geograficznego. Dlatego charakterystyczną cechą systemu besmart.energy jest zorientowanie prezentacji na widoku mapy, która stanowi bazę dla zestawiania informacji z różnych źródeł. Użytkownik ma pełną swobodę w komponowaniu układu wizualnych komponentów (tzw. widżetów), które mogą zawierać informacje prezentowane w formie wykresu liniowego, tabeli czy histogramu. Na dodatek wszystkie komponenty systemu mają wspólne odniesienie do elementu sterującego zakresem obserwacji danych, przez co automatycznie następuje korelacja informacji w dziedzinie czasu. 

Sama mapa z kolei umożliwia prezentowanie danych z wykorzystaniem różnych warstw, przez co można obserwować dane zagadnienie z różnych perspektyw, czy w korelacji z innymi dziedzinami. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia warstw wizualizujących wielkości pogodowe i wizualizację topologii sieci nN, co pozwala na formułowanie wniosków w szerszym kontekście związków przyczynowo-skutkowych. 

Algorytmy uczenia maszynowego

Aplikacja ma zaimplementowany szereg algorytmów, które na bazie gromadzonych danych realizują ich przetwarzanie – np. predykcję zużycia czy generacji energii elektrycznej w instalacjach PV (obecnie na 7 dni wprzód), sumowania energii na różnych poziomach (w budynkach, na stacjach transformatorowych, w obszarze całego miasta itd.), obliczanie kosztów zużycia energii itp.

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają rozszerzyć kontekst danych nie tylko do przebiegów historycznych, ale również przyszłych – bowiem algorytmy predykcyjne z dużą skutecznością są w stanie wygenerować przewidywane charakterystyki zużycia, generacji energii elektrycznej, cen energii na Towarowej Giełdzie Energii i Rynku Bilansującym – biorąc pod uwagę nie tylko czynniki historyczne, ale również np. pogodowe.

Rys. 2 Przykładowy układ komponentów wizualizujących historyczne i predykcja zużycia energii.

Rys. 3 Przykładowa prezentacja kosztów. Zestawienie cen wynikających z taryfy operatora i sprzedawcy energii oraz ceny na Towarowej Giełdzie Energii w kontekście zużycia rzeczywistego.

Należy podkreślić jednak, że system umożliwia dodawanie dowolnych nowych algorytmów, które mogą pozwolić na automatyzację manualnych procesów czy procedur. Możliwe jest zatem wykonanie wielu zadań między np.: mechanizmu analizującego w danym obszarze geograficznym współczynniki efektywności gromadzenia danych pomiarowych z sensorów, typowania budynków o wspólnych cechach wskazujących na potencjalne problemy akwizycyjne analizy predykcyjnej możliwych usterek źródeł OZE i wiele innych.    

Pogoda

Istotną częścią aplikacji jest również autorski moduł udostępniający precyzyjną prognozę pogody. Jest to rozwiązanie generujące dane pogodowe w rozdzielczości co 5 minut na 3 doby wprzód, obliczane dla obszaru całej Polski w bardzo gęstej siatce geograficznej 3 km. Aplikacja umożliwia wygenerowanie danej pogodowej dla każdego punktu kraju, co jest szczególnie ważne jako dane wejściowe dla algorytmów predykcyjnych produkcji OZE – np. dzięki danym o nasłonecznieniu lub temperaturze możliwe jest oszacowanie produkcji farm fotowoltaicznych, a znając parametry turbiny wiatrowej i jej lokalizację można obliczyć szczegółowe parametry wiatrów na poziomie operowania jej wirnika.

Rys. 4 Wizualizacja danych prognoz pogodowych – natężenie i kierunek wiatru na mapie oraz wykres temperatury dla wybranego punktu.

Giełda energii

Oprócz danych o ścisłym charakterze energetycznym system również obejmuje zagadnienia typowo kosztowe. Aplikacja gromadzi dane o rzeczywistych cenach energii na Towarowej Giełdzie Energii z Rynku Dnia Następnego oraz na Rynku Bilansującym oraz wykonuje predykcję przyszłych cen energii 

Rys. 5 Zestawienie cen energii na TGE oraz energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną.

Do predykcji wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji, które na bazie cech przebiegów historycznych generują przewidywane ceny energii. System jest również w stanie precyzyjnie analizować dane kosztowe związane ze zużyciem energii elektrycznej na poziomie każdego indywidualnego sensora jak i na dowolnym poziomie sumowania (budynek, stacja transformatorowa, obszar całego miasta itd.).

Prawdziwie inteligentny licznik energii – besmart.energy 

W ramach projektu besmart.energy zdecydowano się także na stworzenie inteligentnego licznika energii nowej generacji. Wzrost dostępnych zasobów obliczeniowych współczesnych mikrokontrolerów oraz rozwój technologii komunikacji pozwalającej na przekazywanie danych w czasie rzeczywistym (5G) zmienia sposób tworzenia rozwiązań Internetu Rzeczy. Na znaczeniu zyskuje przetwarzanie brzegowe, gdzie dane przetwarzane są bezpośrednio na urządzeniach lub w ich bliskim sąsiedztwie, a następnie przesyłane do chmury. To podejście skłoniło twórców licznika besmart.energy do użycia systemu operacyjnego (Phoenix-RTOS) w urządzaniu i przekształcanie licznika w urządzenie typu Edge-IoT. System operacyjny został wyposażony w język MicroPython, dzięki czemu na urządzeniu mogą być wykonywane aplikacje użytkownika. To pozwoliło na przekształcenie inteligentny licznik energii w asystenta energetycznego, pozwalającego na optymalizację zużycia energii i współpracę gospodarstwa domowego z systemem(WSE), społecznością energetyczną lub krajowym systemem energetycznym. Aplikacje mogą wykorzystywać metody sztucznej inteligencji (np. do określania zbioru urządzeń pobierających energię w danej chwili lub do przewidywania poboru w następnych godzinach) oraz swobodnie korzystać z przetworzonych i udostępnionych, przez inne komponenty oprogramowania licznika, danych pomiarowych, interfejsów komunikacyjnych licznika, lokalnej pamięci masowej, a nawet ekranu. 

W proponowanej koncepcji funkcjonalność integracji licznika energii z infrastrukturą sieci domowej oraz funkcjonalność zarządzania energią w oparciu o ISD realizowana jest poprzez zainstalowanie na liczniku odpowiedniej aplikacji, która jednocześnie komunikuje się z systemem zarządzającym energią (za pośrednictwem TCP/IP) w chmurze, wykorzystuje dane pomiarowe dostępne na liczniku (np. obliczone parametry energii, surowe próbki z przetworników itp.) oraz steruje urządzeniami ISD za pośrednictwem dostępnych interfejsów komunikacyjnych. Aplikacja sterująca ISD odseparowana jest od krytycznych części oprogramowania licznika (aplikacji pomiarowej) za pomocą mechanizmów separacji systemu operacyjnego bazujących na sprzętowych mechanizmach ochrony zasobów (MPU/MMU, uprzywilejowane tryby wykonania kodu przez procesor itp). Licznik besmart.energy charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i skalowalnością – nie wymaga uzgadniania standardów wymiany danych oraz protokołów aplikacyjnych i może być łatwo dostosowany do sposobu wymiany danych opracowywanego dla potrzeb taryf dynamicznych itp. 

Rysunek 6 Pierwsze liczniki o architekturze Edge-Iot. 

Rysunek 7 Koncepcja ISD wykorzystująca licznik Edge-IoT. 

Na Rysunku 7 pokazano możliwość sterowania przez licznik urządzeniami do produkcji i magazynowania energii oraz urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem różnych interfejsów i protokołów stosowanych w ISD. 

Licznik powstał we współpracy z firmą Apator, wiodącym producentem infrastruktury pomiarowej w Polsce. Współpraca Apator z Atende Industries i Phoenix Systems polega na synergii doświadczeń, w której każda spółka odpowiada za obszar, w którym się specjalizuje. Dzięki temu spółki jako jedne z nielicznych całkowicie polskich firm od lat rozwijają innowacyjne systemy dla inteligentnej energetyki.

Opisane rozwiązanie ze względu na skalowalność, elastyczność i koszty jest szczególnie interesujące dla energetyki obywatelskiej i społeczności energetycznych, które w dużej mierze mają pozwalać na lepsze lokalne bilansowanie energii. 

Podsumowanie  

Zmiana scentralizowanego systemu energetycznego i przejście w kierunku budowania społeczności energetycznych, bazujących na energetyce odnawialnej jest nieunikniona. Ta rewolucja już się rozpoczęła. Obywatele czują potrzebę zmian a technologia jest gotowa na to by je zapewnić. Nadal jest jednak szereg rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim potrzebujemy zmian w prawie, które umożliwią funkcjonowanie pojawiających się społeczności energetycznych takich jak spółdzielnie czy klastry. Potrzebujemy także infrastruktury, która zapewni przekazywanie danych i będzie mogła dorównać innowacyjnością do urządzeń, którymi posługujemy się na co dzień (smartfony, inteligentne urządzenia domowe). Od firm technologicznych niezbędne są rzetelne systemy, które zapewnią bezpieczeństwo przekazywanych danych i zagwarantują stabilność działania systemu. Nikogo już nie trzeba przekonywać, że zachowania proekologiczne, nastawione na ochronę planety i jej surowców to podstawa, ale energetyka to fundament gospodarki. Dlatego wszelkie zmiany muszą bazować na najlepszych rozwiązaniach, przetestowanych np. w piaskownicach regulacyjnych i rodzimych, bezpiecznych technologiach. 

Bibliografia