Przejdź do treści

Energia elektryczna pod kontrolą

OMNITORUS pomoże na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej. Dzięki tej aplikacji unikniesz dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem mocy i poborem energii indukcyjne oraz biernej.Analiza danych ułatwi zoptymalizować system elektroenergetyczny w firmie i szybko dostosować go do aktualnych i zmieniających się w czasie potrzeb.Zbiór danych

Read More »

Technologia dla energetyki

Świat staje w obliczu pytań jak efektywnie  i ekologicznie wykorzystać zasoby naturalne, zapewniających sobie i przyszłym pokoleniom  bezpieczeństwo energetyczne. Celem portalu jest propagowanie idei związanych z nowoczesną i ekologiczną energetyką, bazującą w większości na odnawialnych źródłach energii, odpowiedzialnej energetyce obywatelskiej, oraz inteligentnych sieciach elektroenergetycznych – Smart Grids.


Energetyka przyszłości rozumiana jest jako czas „prosumenta”. Powiązana z tym koncepcja Smart Grid wymusza budowanie „mikrosieci”, co wymaga rewolucyjnego przejścia z systemu scentralizowanego do modelu rozproszonego. Nieefektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, wzrost cen nośników energii, przestarzałe technologicznie rozwiązania w systemach scentralizowanych zmuszają obywateli do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego.

Idea, w której konsument energii jest również jej producentem („prosument”) stanoi fundament energetyki obywatelskiej,  zakładając świadomy udział członków społeczności nie tylko w konsumpcji energii, ale także w jej 70 produkcji i dystrybucji.

Rozwój energetyki obywatelskiej oznacza ciągły wzrost inwestycji, innowacje, tworzenie nowych miejsc prac, rozwój przedsiębiorczości w kraju oraz Unii Europejskiej. 

Angażując się w energetykę obywatelską stajesz się w pełni świadomym konsumentem, który optymalizuje zużycie swojej energii i płaci niższe rachunki. Czyste powietrze, dbałość o zasoby naturalne, optymalizacja zużycia energii dają gwarancje  naszego wspólnego, lepszego „Jutra” , pragniemy Cię wspierać w tym procesie dostarczając  aktualne informacje z kraju oraz ze świata, służąc radą na temat aktualnych programów, dotacji czy szkoleń.

Jaka powinna być „Energetyka Jutra”?

Rozproszona
Rozwój energii w systemie rozpronym (ER) zwiększa poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 

 

Wydajna
Straty energii są zminimalizowane ponieważ dzięki narzędziom predykcyjnym każdy z uczestników sieci otrzymuje jej dokładnie tyle, ile potrzebuje a z pomocą systemu bazującym na AI może prognozować  produkcję i koszt energii w przyszłości.

Przyjazna
W świecie Jutra stajemy się Prosumentami – konsumujemy ale również produkujemy energię. Zwiększamy udział OZE w strukturze produkowanej energii, dzięki czemu świadomie dbamy o środowisko.

Innowacyjna
Inteligentna sieć energetyczna (Smart Grid) – umożliwia komunikację między 

Słowo klucz: klastry energii

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Formalnie klastrem energii określamy porozumienie cywilnoprawne, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące równoważenia wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Podstawą do racjonalnego wykorzystania energii jest pomiar. Inteligentne liczniki energii to urządzenia, które dostarczają w czasie rzeczywistym potrzebne informacje dotyczące zużycia, produkcji i jakości energii elektrycznej.


Słowo klucz: Smart Grid 

Inteligentne sieci (tzw. smart grids) to sieci, które są zarządzane przy wykorzystaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT). Poprzez opomiarowanie i bieżącą analizę danych sieci zapewniają dostawę energii adekwatną do potrzeb, racjonalizacje zużycia, a także bezpieczeństwo systemu.

Budowa inteligentnych sieci to poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale także  całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.

Smart Grid czyli inteligentne zarządzanie energią

Współczesne systemy elektroenergetyczne odpowiadając na potrzeby rynku i regulacji Unii Europejskiej,  powinny rozwiązywać problem zarzadzania energią w ramach zmiennych obciążeń, pojawiających się dodatkowych mocy w systemie, generowanych przez lokalnie instalowane odnawialne źródła ciepła ( OZE). Odpowiedzią na te problemy jest idea inteligentnych sieci elektromagnetycznych – Smart Grid, które gwarantują większe bezpieczeństwo, optymalizują podaż energii i ograniczają awarie.

Dzięki sieciom Smart Grid  użytkownicy otrzymują  możliwość decydowania o pracy poszczególnych urządzeń zasilanych energią, biorąc pod uwagę aktualną jej cenę. Podjęte przez Polskę zobowiązana wynikające z Porozumienia Paryskiego obligują nas do   redukcji dwutlenku węgla i zwiększania udziału OZE w wytwarzaniu energii. 

Do wdrożenia Smart Grid potrzebna jest przede wszystkim opomiarowania zużycia energii a wiec instalacja nowoczesnych, cyfrowych liczników energii elektrycznej u odbiorców indywidualnych, publicznych i przemysłowych, następnie analiza i zarzadzanie pozyskanymi danymi.

Eksperci wskazują, że świadoma konsumpcja energii na która pozwoli wdrożenie smart grid przyspieszy ewolucję polskiego miksu energetycznego oraz zdynamizuje wzrost innowacyjności naszej energetyki.


Słowo klucz: Mikrosieć

Mikrosieć stanowi wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną, obejmujący lokalne źródła energii oraz skupionych wokół nich odbiorców tej energii. W głównej mierze energia elektryczna na takim obszarze pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, czy energetyka wiatrowa. Stabilność funkcjonowania systemu danej mikrosieci zapewniają magazyny energii i źródła stabilizujące, dzięki czemu energia dostarczana jest w niezakłócony sposób, a system zarządzania mikrosiecią optymalizuje zużycie energii na danym obszarze. 

Mikrosieć to rozwiązanie które może być zupełnie niezależne lub połączone z większym dystrybutorem energii elektrycznej.


Słowo klucz: energetyka obywatelska

Wszyscy użytkownicy energii obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, powinniśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, a także efektywnie nią zarządzać czerpiąc z tego zyski. Pod pojęciem energetyka obywatelska kryje się udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w wytwarzaniu i zarządzaniu energią. Nie ma barier, energetyka obywatelska może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie i w każdej gminie. Producentami energii mogą stać się m.in. szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola oraz schroniska dla zwierząt. 

Na jej rozwoju skorzystają wszyscy – mieszkańcy miast i wsi, samorządy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy organizacje pożytku publicznego.

Energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacyjność. To zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki ograniczeniu zależności krajowego systemu energetycznego od dostaw surowców energetycznych zza granicy. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną mogą zostać również wykorzystane w walce z ubóstwem energetycznym, które w Polsce pozostaje poważnym problemem społecznym.


Słowo klucz: OZE

Pod skrótem OZE kryją się odnawialne źródła energii, czyli takie, których wykorzystanie do produkcji energii nie wiąże się z ich nieodwracalnym zużyciem, gdyż „odnawiają się” w krótkim czasie.

Pojęcie „odnawialne źródło energii” zostało zdefiniowanie normatywnie. Otóż ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: „Ustawa o OZE”), stanowi, iż OZE to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię wiatrową energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (art. 2 Ustawy o OZE).

Cechą charakterystyczną, a zarazem największą zaletą wszystkich odnawialnych źródeł energii jest fakt, że ich wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Zasoby podlegają stałemu uzupełnianiu w wyniku naturalnych procesów, co praktycznie czyni je niewyczerpalnymi.