Przejdź do treści

Dotacje dla gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie programu FEnIKS

Komisja Europejska w dniu 6 października 2022 roku przyjęła do realizacji program FEnIKS.

Program jest niezwykle istotnym narzędziem realizacji polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej Polski w ramach którego można realizować projektu w sześciu obszarach tematycznych:

 • adaptacja do zmian klimatu;
 • rozwój odnawialnych źródeł energii;
 • ochrona środowiska;
 • rozwój ochrony zdrowia;
 • rozwój transportu;
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Program FEniKS to największy w całej Unii Europejskiej budżet i obszar wsparcia pod kątem różnorodnych projektów. Dzięki środkom z nowego funduszu będzie można realizować ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Fundusze będą wspierały wzrost efektywności energetycznej, redukcję gazów cieplarnianych oraz adaptację do zmian klimatycznych. Realizacja nowych wyzwań i priorytetów przyczyni się więc do szybszego rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce.

Inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyki mają poprawić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju inteligentnych sieci gazowych.

Z kolei inwestycje środowiskowe mają wpłynąć na zwiększenie odporności na zmiany klimatu oraz zapewnić ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

Wśród celów programu znajdują się również: poprawa gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu FEnIKS 2021-2027 są:

 1. Instytucja Zarządzająca FEnIKS 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych;
 2. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Funduszy Europejskich;
 3. Instytucje Wdrażające:
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 5. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Źródło: wysokie napięcie.pl

link