agriculture-alternative-energy-clouds-countryside-414837

Wizja energetyki

Sekcja SIS-SG powstała, by wspierać ideę „Energetyki Jutra”. Stanowi także odpowiedź na problemy powstałe zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów energii.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z branży energetycznej zaliczamy:

  • brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych, zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii;
  • niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
  • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.

W naszej opinii sektor OZE w Polsce rozwija się niewspółmiernie wolno w stosunku do jego ogromnego potencjału. Pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich ram prawnych, wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego. Nowe Prawo energetyczne powinno znieść przede wszystkim wszystkie ograniczenia w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej, a w szczególności inteligentnych liczników i odnawialnych źródeł energii.

Celem SIS-SG jest koordynacja działań podmiotów działających na rynku energetycznym w celu:

  • zapewnienia właściwego udziału branży ICT w budowie AMI (Advanced Measurement Infrastructure),
  • rozwijania produkcji krajowej na potrzeby Smart Grids (nowa polska specjalność produkcyjna w sektorze elektronicznym),
  • otwarcia rynku energetycznego dla nowych podmiotów, a zwłaszcza: producentów standardowego sprzętu i oprogramowania, operatorów nowych systemów teleinformatycznych, operatorów nowych usług i integratorów systemów.

Działania SIS-SG nakierowane są na: (1) głęboką transformację polskiej energetyki w kierunku zwiększenia ilości energii z rozproszonych źródeł OZE, (2) inteligentne zarządzanie siecią, (3) zdalne sterowanie przepływami energii, (4) magazynowanie energii, (5) wirtualne elektrownie, (6) zastosowanie dynamicznych taryf, (7) rozwijanie sprzedaży energii przez społeczności, klastry energii, a także sąsiedzkiej wymiany energii peer-to-peer, (8) wspieranie wdrożenia „smart meteringu” i zastosowania metod Sztucznej Inteligencji w analizie danych, (9) rozwoju inteligentnego oprogramowania jako polskiej specjalizacji przemysłowej.


Świat Jutra staje w obliczu pytań o sposób efektywnego, ale także ekologicznego wykorzystania zasobów naturalnych, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne. Celem portalu jest propagowanie idei związanych z nowoczesną i ekologiczną energetyką, która bazuje między innymi na odnawialnych źródłach energii, energetyce obywatelskiej, czy inteligentnych sieciach elektroenergetycznych – Smart Grids.

Energetyka przyszłości rozumiana jest jako czas „prosumenta”. Powiązana z tym koncepcja Smart Grid wymusza zrozumienie pojęcia „mikrosieci”, co wymaga rewolucyjnego przejścia z systemu scentralizowanego do modelu rozproszonego. Ta rewolucja, jako proces, już się rozpoczęła. Wymusiło ją między innymi nieefektywne zarządzanie zasobami. Mimo postępu technologicznego ceny energii rosną, a jej alokacja jest niezoptymalizowana, co wynika z mało elastycznego i niedostosowanego do innowacyjnych technologii systemu scentralizowanego.

Idea, w której konsument energii jest również jej producentem (wspominany wcześniej „prosument”) stanowi podwaliny energetyki obywatelskiej, ponieważ zakłada udział członków społeczności nie tylko w konsumpcji energii, ale także w jej produkcji i dystrybucji. Rozwój energetyki obywatelskiej oznaczałby wzrost inwestycji w innowacje i wzrost przedsiębiorczości w kraju oraz Unii Europejskiej. To pomogłoby w stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparło pracę samorządów, wspólnot czy spółdzielni na rzecz „zielonej energii”. Rozwój tej formy energetyki jest możliwy tylko dzięki rozwojowi OZE – odnawialnych źródeł energii.  Zasoby „zielonej energii” podlegają stałemu „uzupełnianiu” w wyniku naturalnych procesów, co praktycznie czyni je niewyczerpalnymi źródłami energii. Sprawia to, że OZE jest jedynym, obecnie nam znanym, ekologicznym systemem energetycznym „Jutra”.

Wraz z postępującą globalną industrializacją, sieć scentralizowana osiąga limit swoich możliwości, co zwiększa prawdopodobieństwo awarii w okresach obciążenia. Na pewnym poziomie zaawansowania w obrębie tego systemu, synergia z OZE jest nieefektywna, dlatego powstała potrzeba stworzenia systemu elektroenergetycznego o wysokiej niezawodności, umiejętności samoregulacji i efektywnego energetycznie, który skutecznie zintegrowałby generację rozproszoną z OZE. Odpowiedzią na te potrzeby są inteligentne sieci elektromagnetyczne – Smart Grids.

Angażując się w energetykę obywatelską, nie tylko dokładasz swoją prywatną cegiełkę dla lepszego „Jutra” i czystego powietrza. Przede wszystkim stajesz się w pełni świadomym konsumentem, który optymalizuje zużycie swojej energii, płacąc dzięki temu mniejsze rachunki. Ponieważ czyste powietrze i optymalizacja zużycia energii są istotne dla naszego wspólnego, lepszego „Jutra”, pragniemy Cię wspierać na każdym etapie Twojej przygody z energetyką obywatelską, OZE oraz Smart Grid,  dostarczając Ci aktualne informacje z kraju oraz ze świata, służąc radą na temat aktualnych programów, dotacji czy szkoleń.


Smart Grid czyli inteligentne zarządzanie energią

Współczesne systemy elektroenergetyczne odpowiadając na potrzeby rynku i regulacji Unii Europejskiej, muszą rozwiązywać problem zarzadzania energią w ramach zmiennych obciążeń po stronie odbiorców, jak również dodatkowych mocy w systemie, generowanych z instalowanych powszechnie lokalnych źródeł odnawialnych (tak zwane OZE). Jako że, „potrzeba jest matką wynalazków”, odpowiedzią na te dociekania jest idea inteligentnych sieci elektromagnetycznych – Smart Grid.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid) gwarantują większe bezpieczeństwo, optymalizują podaż energii i ograniczają awarie dostaw energii. Dzięki sieciom Smart Grid my, jako użytkownicy energii, kierując się aktualną i znaną nam ceną prądu, będziemy mogli decydować, czy dane urządzenie elektryczne ma działać przy aktualnej cenie prądu, czy też włączyć je dopiero, gdy cena prądu odpowiednio spadnie. Korzystając z obecnych rozwiązań, takiej możliwości nie mamy.

Na kształt polskiego krajobrazu energetyki wpływa zarówno polityka Unii Europejskiej, jak i decyzje podejmowane na poziomie krajowym. Polska zobowiązana jest realizować postanowienia Porozumienia Paryskiego oraz musi spełnić wymogi unijne w zakresie redukcji dwutlenku węgla i udziału OZE w wytwarzaniu energii. Z różnych względów pozostajemy w przysłowiowym „ogonie Europy” w kontekście wdrażania zmian Porozumienia Paryskiego. Eksperci (przykładowo powołujemy się tu na opinię Polskiego Instytutu Ekonomicznego) twierdzą, że „(…)wdrożenie smart grid przyspieszy ewolucję polskiego miksu energetycznego oraz zdynamizuje wzrost innowacyjności naszej energetyki”.

Do wdrożenia Smart Grid potrzebna jest między innymi instalacja nowoczesnych, cyfrowych liczników energii elektrycznej u odbiorców indywidualnych, publicznych i przemysłowych. Przykładem takiego inteligentnego licznika, będącego nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy (Internet of Things, w skrócie „IoT”), jest OTUS produkowany przez Apator SA (więcej informacji na temat OTUS tutaj).


Słowo klucz: Mikrosieć

Mikrosieć stanowi wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną, obejmujący lokalne źródła energii oraz skupionych wokół nich odbiorców tej energii. W głównej mierze elektryczność na takim obszarze pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, czy energetyka wiatrowa. Stabilność funkcjonowania systemu danej mikrosieci zapewniają magazyny energii i źródła stabilizujące, dzięki czemu energia dostarczana jest w niezakłócony sposób, a system zarządzania mikrosiecią optymalizuje zużycie energii na danym obszarze.

Mikrosieć może być zupełnie niezależna lub połączona z większym dystrybutorem energii elektrycznej.


Słowo klucz: energetyka obywatelska

My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, powinniśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie „energetyka obywatelska”.

Na jej rozwoju skorzystają wszyscy – mieszkańcy miast i wsi, samorządy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy organizacje pożytku publicznego.

Producentami energii będą mogły stać się m.in. szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola oraz schroniska dla zwierząt. Energetyka obywatelska może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie i w każdej gminie.

Energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacyjność. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki ograniczeniu zależności krajowego systemu energetycznego od dostaw surowców energetycznych zza granicy. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną mogą zostać również wykorzystane w walce z ubóstwem energetycznym, które w Polsce pozostaje poważnym problemem społecznym.


Słowo klucz: OZE

Pod skrótem OZE kryją się odnawialne źródła energii, czyli takie, których wykorzystanie do produkcji energii nie wiąże się z ich bezpowrotnym zużyciem, gdyż „odnawiają się” w krótkim czasie.

Pojęcie „odnawialne źródło energii” zostało zdefiniowanie normatywnie. Otóż ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: „Ustawa o OZE”), stanowi, iż OZE to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (art. 2 Ustawy o OZE).

Cechą charakterystyczną, a zarazem jedną z największych zalet wszystkich odnawialnych źródeł energii jest fakt, że ich wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Ich zasoby podlegają stałemu uzupełnianiu w wyniku naturalnych procesów, co praktycznie czyni je niewyczerpalnymi.

Pozyskiwanie energii ze źródeł, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, cieszy się coraz większą popularnością. Działania proekologiczne są wspomagane różnymi zachętami finansowymi: dotacjami i źródłami finansowania inwestycji. Potencjał Polski w ramach OZE publikuje na swojej stronie m.in. Urząd Regulacji Energetyki.


Jaka powinna być zatem „Energetyka Jutra”?


Rozproszona
Rozwój energii w systemie rozproszonym (ER) zwiększa poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem energetyki obywatelskiej są klastry czy mikrosieci.

Wydajna
Straty energii są zminimalizowane ponieważ dzięki narzędziom predykcyjnym każdy z uczestników sieci otrzymuje jej dokładnie tyle, ile potrzebuje a z pomocą systemu bazującym na AI może wyestymować produkcję i koszt energii w przyszłości.

Przyjazna
W świecie Jutra stajemy się Prosumentami – konsumujemy ale również produkujemy energię. Zwiększamy udział OZE w strukturze produkowanej energii, dzięki czemu świadomie dbamy o środowisko.

Innowacyjna
Inteligentna sieć energetyczna (Smart Grid) – umożliwia komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii pozwalając na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych sieci