b

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Obecnie gospodarki europejskie zmagają się z negatywnymi konsekwencjami pandemii spowodowanej przez koronawirus. Ta szczególna sytuacja wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. Za sprawą Polski i innych krajów członkowskich, Komisja Europejska uelastycznia przepisy dotyczące funduszy unijnych. Od dziś obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych.

Podczas licznych telekonferencji ministrów do spraw polityki spójności z poszczególnych krajów UE, także z udziałem komisarz Elisy Ferreiry, przekonywaliśmy Komisję Europejską do mocniejszego poluzowania procedur, żeby łatwiej można było przesuwać pieniądze unijne na służbę zdrowia czy dla przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy koktajl antywirusowy, czyli projekt zmian w prawie unijnym, który by to umożliwił. Z satysfakcja stwierdzam, że nasze propozycje w dużej części znalazły się w nowym pakiecie działań Komisji Europejskiej na rzecz walki z koronawirusem” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Przyjęte rozwiązania obejmują między innymi:

  1. a) dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności, czyli Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy Funduszem Spójności oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie rozwoju,
    b) zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów tak zwanej koncentracji tematycznej, czyli nakierowania pieniędzy na ściśle określone dziedziny. Chodzi o to, aby umożliwić wykorzystanie funduszy w obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem,
    c) umożliwienie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji – dotąd nie było to możliwe,
    d) uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z walką z pandemią w projektach wcześniej nieobjętych unijnym dofinasowaniem,
    e) umożliwienie państwom członkowskim tymczasowej (w roku obrachunkowym 2020-2021) możliwości podniesienia poziomu dofinansowania do 100% wartości przy składaniu wniosków o płatność do KE. To rozwiązanie, które ma poprawić sytuację finansową państw członkowskich, ale nie oznacza ono, że poszczególni beneficjenci otrzymają 100-procentowe dofinansowanie projektów.

Zmiany dotyczą technicznych korekt w przepisach, jednak niezwykle istotnych z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE. Przyjęcie tych propozycji znacząco ułatwi wykorzystanie funduszy unijnych nie tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę.

Tym razem poluzowanie zasad wydawania funduszy europejskich będzie odczuwalne. Oczywiście to ­nie tylko nasza zasługa. Wielu „funduszowych” ministrów z innych krajów członkowskich mocno nas wspierało w rozmowach z Komisją Europejską. W połączeniu z nowymi przepisami unijnymi nasza specustawa funduszowa pozwoli nam uruchomić szerszy front działań antykryzysowych z wykorzystaniem funduszy europejskich” – dodaje minister Jarosińska-Jedynak.

Pakiet legislacyjny obowiązuje od 24 kwietnia 2020 roku, czyli od momentu oblikowania go w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowy-pakiet-legislacyjny–komisja-europejska-uwzglednila-postulaty-polski

Tagi: , ,
poprzedni
następny