kable-i-przewody-do-instalacji-pv

Czy nowela ustawy o OZE sprawi, że instalacje PV wyrosną jak grzyby po deszczu?

Nowela ma odbiurokratyzować procedury i dać większą przestrzeń dla rozwoju OZE. Przewiduje się wyłączenia spod obowiązku koncesyjnego instalacji OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(1), zaproponowane zmiany służą ograniczeniu obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje.

Wydłużony system wsparcia

Obowiązujące programy pomocy publicznej dot. aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r. Natomiast programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FIT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FIP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Ponadto, po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r. Skutkiem notyfikacji będzie także przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w szczególności dotyczącego:

  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT
  • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Dodatkowo, ograniczone zostaną obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje. Chodzi o podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Biogazownie i małe elektrownie wodne

Wprowadzono także możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW), i biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. W rezultacie okres wsparcia dla tych instalacji wyniósłby nie dłużej niż 17 kolejnych lat. Z tego systemu wsparcia skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz około 80 instalacji produkujących biogaz składowiskowy i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW, dla których upłynął lub w bieżącym roku i w kolejnych latach upływa 15-letni okres wsparcia. Regulacja utrzyma prawo do uzyskiwania pomocy operacyjnej – i w związku z tym oddalone zostanie ryzyko, że zasadnicza część instalacji MEW i biogazowych zakończyłaby działalność w związku z brakiem wsparcia.

Określony został także długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to ma stworzyć przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewnić stabilną perspektywę inwestycyjną(2).

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Projekt wprowadza również zmianę dotyczącą mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Dodatkowy wyjątek dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VIz i nieużytkach, gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Dodatkowo, takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia inne niż wolnostojące (czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków).

KOWR zarobi na czynszach dzierżawnych

Projekt stanowi także, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł realizować zadania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Spółki kapitałowe działające w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – nadzorowane przez ministra do spraw aktywów państwowych i prowadzące inwestycje OZE – będą mogły szybciej realizować wyznaczony Polsce cel zwiększenia produkcji energii odnawialnej. Chodzi o inwestycje na gruntach wydzierżawianych bez przeprowadzania przetargu.

Odziaływanie na środowisko

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że pojawienie się większej liczby instalacji fotowoltaicznych o stosunkowo dużej mocy może regionalnie negatywnie wpływać na awifaunę w wyniku stosowania w niektórych ogniwach warstw refleksyjnych. Jednocześnie moduły fotowoltaiczne po zakończeniu życia mogą podlegać skutecznemu recyklingowi, zatem nie będą stanowić problemu odpadowego – odzyskuje się z modułów szkło, aluminium oraz wafle krzemowe. Szkło i wafle krzemowe wykorzystywane są do produkcji pokryw do studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementów inżynierii drogowej i budowlanej. Aluminium może być przekazywane do huty.

 

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl

Tagi: , ,
poprzedni
następny