pexels-anete-lusina-4792503

Pomiar wydajności europejskich sieci inteligentnych.

Europejscy operatorzy systemów zaproponowali zestaw wskaźników do monitorowania ewolucji inteligentnych sieci na poziomie dystrybucji.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) obejmują siedem dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i jeden wspólny dla operatorów przesyłu i dystrybucji.

Zostały one opracowane dla krajowych organów regulacyjnych w Europie w odpowiedzi na wymogi dyrektywy UE w sprawie energii elektrycznej dotyczące nowej metodologii umożliwiającej monitorowanie modernizacji infrastruktury za pomocą inteligentnych sieci, koncentrując się na efektywności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii.

W przeglądzie zidentyfikowano sześć typowych wyzwań stojących przed OSD, takich jak współpraca w eksploatacji sieci i przy planowaniu sieci, wymiana informacji na temat długoterminowego planowania inwestycji sieciowych oraz dotyczących wytwarzania i odpowiedzi na zapotrzebowanie w codziennej eksploatacji, współpraca w zakresie skoordynowanego dostępu do zasobów oraz zapewnienie bezpiecznego i niezawodny rozwój i działanie sieci.

Wskaźniki KPI DSO, które zostały zidentyfikowane, są następujące:

1 – Obserwowalność systemu: mierzenie zdolności do „właściwego monitorowania” odpowiednich węzłów / linii sieci.
2 – Sterowalność systemu: mierzenie zdolności do utrzymania „właściwej kontroli” sieci.
3 – Aktywne zarządzanie systemem: pomiar zdolności do aktywnego zarządzania siecią w trybie dziennym / krótkoterminowym.
4 – Planowanie sieci inteligentnej: mierzenie zdolności do wykorzystania procedur projektowania i planowania w celu spełnienia rzeczywistych potrzeb sieci w średnim i długim okresie, gwarantując opłacalność aktualizacji sieci i najbardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów.
5 – Przejrzystość w dostępie do danych i ich wymianie między odpowiednimi interesariuszami: pomiar zdolności do udostępniania i wymiany danych między zainteresowanymi stronami.
6 – Lokalne rynki elastyczności i włączenie klientów: aby zmierzyć, w jakim stopniu klient jest zaangażowany w zarządzanie siecią i umożliwił świadczenie usług dla sieci oraz aby zmierzyć, w jakim stopniu lokalny rynek elastyczności / umowy z klientami są wdrażane i ile może przyczynić się do sieci zarządzanie (i systemem).
7 – Inteligentne zarządzanie aktywami: Aby zmierzyć wykorzystanie zaawansowanych strategii, narzędzi i metod zarządzania aktywami, koncentrując się na monitorowaniu stanu aktywów i ograniczaniu ryzyka.

Wspólny KPI OSP-DSO to:

1 – Zdolności koordynacyjne OSP-OSD: Pomiar zdolności koordynacyjnych pomiędzy OSP i OSD.

Każdy z KPI jest przedstawiony wraz z kluczowymi wskaźnikami jako przykładami wyników, które można zmierzyć lub alternatywnie dostosować do specyfiki krajowej. Wskaźniki KPI zostały przygotowane w oparciu o prace wspólnej grupy zadaniowej OSP i OSD utworzonej w marcu 2020 r. Z inicjatywy ENTSO-E oraz czterech europejskich stowarzyszeń OSD CEDEC, E.DSO, Eurelectric i GEODE.

W raporcie stwierdza się, że kluczowe wskaźniki efektywności mają na celu uzupełnienie istniejących wskaźników, takich jak SAIDI i SAIFI, a dalsze prace należy przeprowadzić na szczeblu krajowym, aby wybrać najbardziej odpowiednie zdefiniowane parametry.

Przy wdrożonych wskaźnikach krajowe organy regulacyjne są zobowiązane na mocy dyrektywy do składania sprawozdań z ocen inteligentnych sieci co dwa lata.

Tagi:
poprzedni
następny