pexels-arefin-shamsul-879478

Ustawodawstwo dotyczące elektromobilności w Turcji.

Przyspieszenie upowszechniania się pojazdów elektrycznych (potocznie w skrócie EV) na całym świecie oraz w Turcji przyniosło radykalne zmiany w sektorach transportu i energii. Według badania Stowarzyszenia Regionalnych Regulatorów Energetyki zatytułowanego „Wyniki badania wewnętrznego ERRA E-mobilność: stan obecny, plany i powiązane kwestie regulacyjne” szacuje się, że w 2019 r. W Turcji jest 2000 samochodów elektrycznych. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do poziomu 350 000 do 2025 r. i 1 000 000 do 2030 r. Podczas gdy popyt na pojazdy napędzane paliwami konwencjonalnymi będzie się stopniowo zmniejszał, energia elektryczna podważa hegemonię energii z paliw kopalnych w transporcie. Naturalną konsekwencją rosnącej liczby pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest z pewnością potrzeba ustanowienia przez ustawodawców odpowiednich ram prawnych i technicznych, a także infrastruktury.

Rozporządzenie w sprawie procedur i zasad zwiększania efektywności energetycznej w transporcie („rozporządzenie w sprawie efektywności energetycznej”) zostało wprowadzone przez rząd Turcji w 2019 r. W celu sformalizowania długoterminowej wizji zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe, norm wydajności pojazdów, zachęcanie do stosowania przyjaznych dla środowiska paliw alternatywnych oraz zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie Turcja podejmuje dalsze kroki, aby zachęcić do stosowania pojazdów elektrycznych i uregulować je, aby osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej i zmiany klimatu. Poniżej znajduje się nasze podsumowanie takich przepisów i tego, czego można się spodziewać w zakresie przepisów dotyczących elektromobilności w najbliższej przyszłości.

Aktualne prawodawstwo

Chociaż w Turcji nie ma kompleksowych ani skonsolidowanych ram prawnych regulujących infrastrukturę prawną pojazdów elektrycznych, stacji ładowania czy elektromobilności, istnieje kilka przepisów dotyczących niektórych aspektów infrastruktury elektromobilności. Ponieważ korzystanie ze stacji ładowania i pojazdów elektrycznych stało się bardziej powszechne w Turcji, oczekuje się, że odpowiednie organy regulacyjne, zwłaszcza Urząd Regulacji Rynku Energii („EMRA”), wdrożą nowe regulacje prawne w celu ustalenia standardów, pozycjonowania i wymogów licencyjnych dla stacji ładowania oprócz ram prawnych dotyczących pojazdów elektrycznych. Oczekuje się również, że gminy będą odgrywać ważną i aktywną rolę w procesie regulacji, ponieważ rozporządzenie w sprawie efektywności energetycznej przewiduje, że gminy opracowują 15-letni plan transportowy, przydzielają miejsce na stacje ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach i nadają im uprawnienia. deklarowanie stref niskiej emisji w centrach miast i dzielnicach w celu ograniczenia wjazdu pojazdów wysokoemisyjnych.

Do tej pory wprowadzono następujące regulacje:

Rozporządzenie w sprawie stref planowanych [3], które weszło w życie 3 lipca 2017 r., jest jednym z pierwszych przepisów, które stworzyły podstawę prawną dla stacji ładowania. Rozporządzenie utorowało drogę do instalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, stacjach paliw lub innych miejscach przystosowanych do ładowania pojazdów elektrycznych (art. 35 rozporządzenia o strefach planowanych).
Zgodnie z art. 6 rozporządzenia parkingowego [4] co najmniej 2% miejsc parkingowych na parkingach regionalnych, ogólnych i należących do galerii handlowych musi być zaplanowanych zgodnie z potrzebami samochodów elektrycznych, łącznie z instalacją jednostki ładującej.
Wraz z niedawną nowelizacją rozporządzenia w sprawie otwierania i eksploatacji miejsc pracy w czerwcu 2020 r. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które mają być instalowane na parkingach, parkingach w centrach handlowych, stacjach paliw i innych miejscach, zostały objęte zakresem „trzeciego klasy przedsiębiorstw nie sanitarnych.” W tym względzie stacje ładowania pojazdów elektrycznych są określane jako „działalność pomocnicza” w zezwoleniach na otwarcie i eksploatację stanowisk pracy, które mają być wydawane w zależności od głównego zakresu działalności stanowiska pracy (załącznik 2 sekcja C-1 do i rozporządzenie o pozwoleniach na eksploatację)
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie ścieżek rowerowych możliwe jest instalowanie stacji ładowania rowerów elektrycznych na stacjach parkingowych dla rowerów. Ponadto ścieżki rowerowe mogą być używane przez skutery elektryczne; wymagana jest jednak pozytywna decyzja odpowiedniego organu administracyjnego. Ponadto, aby lepiej zintegrować sieć transportową, stacje parkingowe dla rowerów muszą być umieszczane w miejscach, które są łatwo dostępne dla stacji ładowania samochodów elektrycznych i sieci transportu publicznego.

EMRA wdrożyła zieloną taryfę (Tr. Yeşil Tarife) („YETA”) od dnia 1 sierpnia 2020 r. W ramach YETA konsumenci będą mogli zwracać się do przedsiębiorstw energetycznych o zaopatrzenie w energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Gdyby operatorzy stacji ładowania również ubiegali się o YETA, zapotrzebowanie na energię elektryczną pojazdów elektrycznych będzie również zaspokajane ze źródeł odnawialnych. Poprzez taką integrację z wyboru w sektorze transportu można zbudować przyjazny dla środowiska cykl energetyczny.

System podatkowy

Istnieją również pewne zachęty podatkowe dla właścicieli samochodów elektrycznych w Turcji. Na przykład specjalny podatek konsumpcyjny jest pobierany w wysokości:

3% dla samochodów elektrycznych, których pojemność cylindra nie przekracza 85 kW, 7% dla samochodów o pojemności skokowej przekraczającej 85 kW, ale nieprzekraczającej 120 kW, oraz 15% dla samochodów elektrycznych powyżej 120 kW.
Ponadto istnieje 75% ulga w podatku od pojazdów silnikowych w przypadku samochodów elektrycznych. Jednak podatek od wartości dodanej wynosi obecnie 18%.

Następne kroki

W „Krajowej strategii i planie działania inteligentnych miast na lata 2020–2023” praktyki elektromobilności na całym świecie zostały zbadane i ocenione przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji.

Po analizie Ministerstwa możemy spodziewać się, że:

  • ścieżki spacerowe i rowerowe oraz strefy niskiej emisji,
    taksówki bezemisyjne,
  • autobusy elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem w transporcie publicznym oraz
  • podatki środowiskowe podobne do opłat za emisję toksyczną (T-Charge) wejdą w życie, oprócz coraz powszechniejszego stosowania pojazdów elektrycznych.

Ponadto pojazdy napędzane elektrycznie, takie jak rowery elektryczne i skutery elektryczne („e-skutery”), które szybko stają się powszechne w miastach w całej Turcji, mają w najbliższej przyszłości zakończyć transport na średnie i dalekie odległości. . W tym względzie nowy projekt legislacyjny zatytułowany „Ustawa o utworzeniu tureckiej agencji ds. Środowiska i zmieniająca ustawę o różnych przepisach” został niedawno przedłożony Parlamentowi w dniu 12 października 2020 r. („Wniosek”), który zawiera pewne przepisy dotyczące e- skutery. Podsumowując, Wniosek zawiera następujące informacje:

E-skutery definiuje się jako pojazdy z kołami, podnóżkami, uchwytami i pionowym mechanizmem kierowniczym, osiągające prędkość do 25 km / h.
Dostawcy usług w zakresie hulajnóg elektrycznych muszą uiścić opłatę za zamieszkanie (Tr. Işgal harcı) według taryfy minimalnej. Opłaty drogowe będą naliczane za m2, a trzy e-skutery będą akceptowane jako zajmujące 1 m2 powierzchni.
Zezwala się na użytkowanie hulajnóg elektrycznych na drogach rowerowych i ścieżkach rowerowych.
Dyrekcja Generalna ds. Autostrad (Karayolları Genel Müdürlüğü) jest odpowiedzialna za budowę poboczy odpowiednich dla hulajnóg elektrycznych.
Tylko osoby starsze niż 15 lat mogą używać hulajnóg elektrycznych.
Kierowcy muszą dawać pierwszeństwo użytkownikom e-skuterów podczas skrętów w prawo i w lewo.
Jeśli istnieje oddzielna droga rowerowa lub ścieżka rowerowa, hulajnogi elektryczne nie mogą być używane na autostradach. Na drogach komunikacyjnych nie można używać więcej niż dwóch hulajnóg elektrycznych obok siebie.
Hulajnogi elektryczne nie mogą być używane na drogach dla pieszych.
Hulajnogi elektryczne nie mogą być używane na autostradach, drogach ekspresowych ani autostradach z ograniczeniem prędkości do 50 km / h.
Hulajnogi elektryczne nie mogą być używane do przewozu towarów i osób.
Gminy metropolitalne, prowincjonalne administracje prywatne i gminy są odpowiedzialne za budowę, konserwację i naprawę dróg, pasów ruchu, stacji parkingowych i stacji ładowania dla hulajnóg elektrycznych.
Na dzień publikacji niniejszego artykułu propozycja została zaakceptowana przez Komisję ds. Środowiska w Parlamencie i obecnie oczekuje na dyskusję na Zgromadzeniu Ogólnym Parlamentu w celu przyjęcia jako ustawy.

Źródło: https://www.lexology.com/

Tagi:
poprzedni
następny