rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash

Negocjacje eCommerce WTO: wyjątkowa okazja dla handlu cyfrowego

Streszczenie dla kierownictwa

DIGITALEUROPE, stowarzyszenie reprezentujące przemysł transformujący się cyfrowo w Europie, wyraża zdecydowane poparcie dla formalnych negocjacji w sprawie nowej wielostronnej umowy dotyczącej handlowych aspektów handlu elektronicznego, jak ogłoszono po raz pierwszy na obrzeżach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2019 roku.

Odkąd UE wraz z 48 innymi partnerami handlowymi podjęła ten ważny krok, potrzeba wprowadzenia globalnych przepisów dotyczących handlu cyfrowego nigdy nie była jaśniejsza. Dzięki globalnemu ekosystemowi cyfrowemu wiele firm w Europie i na całym świecie było w stanie szybko przenieść się do sieci i kontynuować działalność biznesową, pomimo bezprecedensowych okoliczności pandemii Covid-19. W przyszłości usunięcie barier w handlu cyfrowym i handlu technologiami będzie miało kluczowe znaczenie dla globalnego ożywienia, zwiększając korzyści płynące z handlu elektronicznego i transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw i konsumentów na całym świecie.

Podczas gdy wszystkie przemysłowe łańcuchy wartości (w tym produkcja towarów) w coraz większym stopniu zależą od badań i innowacji, przepływ usług i danych stał się prawdziwym łącznikiem i motorem wzrostu gospodarek XXI wieku. W ciągu ostatniej dekady handel usługami na poziomie globalnym rósł o 60% szybciej niż handel towarami. W rzeczywistości usługi już teraz tworzą większą wartość w handlu światowym niż towary, gdy stosuje się środki alternatywne.

Technologie cyfrowe i handel elektroniczny – możliwe dzięki jasnym i nowoczesnym zasadom handlu elektronicznego – mają zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia:

udana transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i modeli biznesowych europejskich przedsiębiorstw;
ożywienie i przyszły wzrost gospodarki światowej, tworzenie miejsc pracy i zdolność przedsiębiorstw do innowacji w Europie;
przyszła konkurencyjność Europy na rynku światowym.
W związku z tym DIGITALEUROPE zdecydowanie popiera cel, jakim jest zawarcie tej umowy w sprawie handlu elektronicznego w WTO, z jej potencjałem do usunięcia barier handlowych, które obecnie utrudniają te ważne zmiany. Osiągnięcie tego pomoże lepiej wykorzystać istniejące i przyszłe możliwości cyfryzacji na światowych rynkach, uznając jednocześnie ważną rolę wielostronnego systemu WTO opartego na zasadach w promowaniu otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego. Przede wszystkim dotyczy to ułatwienia transgranicznego przepływu danych, które są siłą napędową globalnego ekosystemu cyfrowego. W istocie projekt ten dotyczy nie tylko cyfrowej transformacji społeczeństwa i przemysłu w Europie, ale może również pomóc zlikwidować rosnącą przepaść cyfrową wśród obywateli i konsumentów.

DIGITALEUROPE podkreśla pilną potrzebę utrzymania dynamiki politycznej w zakresie finalizacji pierwszego tekstu oraz dążenia partnerów negocjacyjnych do postępu pomimo obecnych wyzwań. Aby osiągnąć jak najwięcej z porozumienia, ważne jest, aby było ono zarówno ambitne, jeśli chodzi o wspieranie handlu elektronicznego, jak i włączanie jak największej liczby członków WTO.

Nasi członkowie obsługują globalne łańcuchy dostaw i bardzo ważne jest, aby mogli przesyłać dane między swoimi lokalizacjami. Podczas gdy wiążące reguły korporacyjne umożliwiają wewnętrzny przepływ danych, potrzebne są inne mechanizmy przekazywania danych stronom trzecim, takim jak dostawcy i klienci. Środki lokalizacji danych zagrażają tym mechanizmom i prowadzą do marnotrawienia zasobów oraz zwiększonych kosztów dla przedsiębiorstw i konsumentów.

Przepływ danych dla wzrostu gospodarczego i korzyści społecznych – wyjątkowa szansa

Bariery w swobodnym przepływie danych ograniczają handel i inwestycje transgraniczne, utrudniają innowacje i ograniczają dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii po przystępnych kosztach. Podważają również standardy w zakresie ochrony danych i prywatności oraz zmniejszają korzyści społeczne w takich obszarach, jak edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo.

W jaki sposób mogą pomóc przepływy danych : niemiecka firma inżynieryjno-technologiczna produkuje połączone systemy Internetu rzeczy (IoT), które zasilają inteligentne miasta przyszłości. Miejskie platformy danych, narzędzia do monitorowania środowiska, inteligentne sieci energetyczne i rozwiązania do magazynowania energii składają się z połączonego sprzętu i oprogramowania (w tym systemów sztucznej inteligencji), które są projektowane i szkolone przy użyciu rozproszonych danych globalnych, które pomagają modelować różne przypadki użycia i sytuacje. Ponadto korytarze transportowe i energetyczne – a także aglomeracje miejskie – często przekraczają granice państw. Powszechność wymagań lokalizacyjnych na całym świecie spowolniłaby rozwój takich systemów poprzez ograniczenie ilości i typów danych zbieranych z milionów urządzeń IoT, które można wykorzystać do trenowania podstawowych modeli.

Wymuszona lokalizacja w żaden sposób nie pomaga w ochronie danych, ale może raczej zmniejszyć poziom bezpieczeństwa danych, których dotyczy problem. Powoduje znaczne zakłócenia operacyjne i zwiększa koszty prowadzenia działalności.

Przeciwstawianie się protekcjonizmowi
DIGITALEUROPE od dawna opowiada się za uznaniem faktu, że transgraniczne transfery danych są w coraz większym stopniu kluczowym warunkiem wstępnym dla każdej firmy działającej na arenie międzynarodowej, aby odnieść sukces w wykorzystaniu dzisiejszych technologii cyfrowych. Wymuszona lokalizacja przechowywania i przetwarzania danych oraz inne rodzaje ograniczeń w transferze danych uniemożliwiają firmom każdej wielkości efektywną obsługę ich globalnych klientów. Utrudnia dostęp do informacji i ich dystrybucję w skali globalnej oraz utrudnia czerpanie korzyści z niższych kosztów wejścia i zwiększonych korzyści skali, jakie mogą zapewnić globalne centra danych. Bariery techniczne w swobodnym przepływie danych z krajów trzecich do UE mogą zmusić firmy europejskie do przenoszenia powiązanych miejsc pracy (np. Analityka danych) i inwestycji do takich krajów trzecich z polityką protekcjonistyczną. W związku z tym,

W jaki sposób mogą pomóc przepływy danych: rumuńska firma eksportuje swoje usługi ICT poza UE, w tym tworzenie oprogramowania, zapewnianie jakości, doradztwo i wsparcie w zakresie wdrażania systemów. Wymagania dotyczące lokalizacji danych spowodowałyby powszechne zakłócenia w tym modelu biznesowym i utrudniłyby eksport do większej liczby krajów na całym świecie, komplikując i zwiększając koszt przepływu danych między personelem pomocniczym, rozproszonymi zespołami programistów i klientami.

Wprowadzanie najlepszych praktyk na poziom globalny
Zachęcamy wszystkich uczestników inicjatywy e-commerce do realizacji ambitnych postanowień umożliwiających transgraniczne przepływy danych i zapobiegających przymusowej lokalizacji. Zdaniem DIGITALEUROPE, art. 14.11 o transgranicznym przekazywaniu informacji drogą elektroniczną oraz art. 14.13 w sprawie lokalizacji urządzeń komputerowych Umowy kompleksowej i postępowej o partnerstwie trans-pacyficznym dostarcza użytecznych punktów odniesienia. Podobnie jest z art. 19.11 i 19.12 umowy USA-Meksyk-Kanada , ponieważ ustanawiają one ogólne zasady umożliwiające transgraniczne przepływy danych i ograniczają wymuszoną lokalizację danych, zapewniając jednocześnie, że wszelkie ograniczenia tych transferów są dostosowane do uzasadnionych obaw dotyczących porządku publicznego rządu i są administrowane sposób niedyskryminacyjny. Żadne takie ograniczenia nie powinny być wykorzystywane do celów protekcjonistycznych ani uzasadniane przez nie.

W jaki sposób mogą pomóc przepływy danych: Przepływ danych nieosobowych przez granice jest ważnym czynnikiem umożliwiającym stosowanie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji w przemyśle farmaceutycznym, wspomagając na przykład technologie odkrywania leków, wczesnego wykrywania i zapobiegania. Innowacje w urządzeniach medycznych i farmaceutykach w coraz większym stopniu zależą od ekosystemów danych zdrowotnych, w których bardziej wyrafinowane i interoperacyjne, rzeczywiste dowody z badań klinicznych przekładają się na bardziej konkurencyjne produkty i usługi. Wymogi dotyczące lokalizacji danych w innych rozwiniętych gospodarkach znacznie utrudniłyby unijnym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym, w tym MŚP, skalowanie i wprowadzanie innowacji w coraz bardziej opartym na danych przemyśle.

Dalsze możliwości ożywienia handlu cyfrowego

Oprócz ustanowienia globalnych zasad ułatwiających przepływ danych, porozumienie to może przyczynić się do lepszego funkcjonowania globalnego ekosystemu cyfrowego o wiele więcej.

Zakaz ujawniania wymogów dotyczących kodu źródłowego, kluczy szyfrowania i transferu technologii
Szyfrowanie ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i społecznego wzmocnienia handlu cyfrowego, ponieważ umożliwia obywatelom i organizacjom bezpieczne i poufne komunikowanie się i przechowywanie informacji, jednocześnie chroniąc dane przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami. Mandaty rządu dotyczące projektowania technologii do użytku cywilnego, w tym tworzenia backdoorów, utrudnią innowacje, zaszkodzą gospodarce i osłabią bezpieczeństwo danych i prywatność. Dostawcy technologii powinni mieć możliwość opracowywania i wdrażania rozwiązań szyfrujących dostosowanych do osiągnięcia możliwie najlepszego bezpieczeństwa i prywatności danych.

Ponadto wymuszony transfer technologii, kodu źródłowego, algorytmów i kluczy szyfrujących, a także użycie lub integracja określonego algorytmu / szyfru kryptograficznego powodują niepewność co do ochrony własności intelektualnej i danych klientów. Ma to znaczący wpływ na operacje eksportowe przedsiębiorstw i powinno być zabronione. Rządy nie mogą zezwalać na dostęp do zastrzeżonych informacji, kodu źródłowego ani wymagać wymuszonego transferu technologii jako warunku dostępu do rynku dla cywilnego wykorzystania ICT. Przydatne punkty odniesienia obejmują artykuł 19.16 USMCA i artykuł 14.17 CPTPP.

Zakaz opłat celnych za transmisje elektroniczne
Kraje powinny zobowiązać się do powstrzymania się od nakładania taryf i dyskryminacyjnych podatków na transgraniczne przepływy danych i produkty cyfrowe, tak aby wszystkie firmy mogły konkurować na równych warunkach w skali globalnej, a wszyscy konsumenci mieli dostęp do najlepszych i najbardziej innowacyjnych technologii cyfrowych, usług i produktów w celu uniknięcia przepaści cyfrowej. Moratorium WTO na nakładanie ceł na towary cyfrowe i transmisje elektroniczne obowiązuje od 1998 r. I podlega odnowieniu na konferencji ministerialnej odbywającej się co dwa lata. Wraz z moratorium ministrowie deklarują, że członkowie kontynuują praktykę nienakładania ceł na transmisje elektroniczne.

Moratorium WTO miało kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu elektronicznego jako podstawowego elementu handlu światowego. Teraz jest również istotną podstawą dla reszty gospodarki i transformacji cyfrowej wszystkich branż. W przypadku zaprzestania moratorium, za którym opowiadały się niektóre kraje, byłoby to znaczące posunięcie protekcjonistyczne pod egidą WTO, sprzeczne z jej misją liberalizującą handel. DIGITALEUROPE uważa, że ​​istotne jest, aby moratorium stało się trwałe i wiążące, aby zapewnić pewność, że przedsiębiorstwa cyfrowe lub cyfrowe muszą inwestować i rozwijać swój handel.

Zachęcanie do rozszerzenia umowy WTO o technologii informacyjnej
ITA to historyczne porozumienie w sprawie zniesienia ceł, które znacząco przyczyniło się do cyfrowej transformacji naszych społeczeństw i naszych branż. Doprowadziło to do zniesienia ceł importowych na produkty, które w 2013 roku szacowano na 1,6 bln USD. Od momentu jej podpisania w 1996 r. Światowy przemysł postrzega ITA jako jeden z najbardziej opłacalnych komercyjnie paktów handlowych WTO, ponieważ promuje miejsca pracy, zwiększa konkurencyjność, obniża ceny konsumenckie, pobudza wzrost gospodarczy i wspiera innowacje na całym świecie. DIGITALEUROPE pochwalił ekspansję ITA w 2015 r. W celu rozszerzenia listy produktów objętych gwarancją, aby nadążyć za zmianami technologicznymi.

Nowa umowa obejmuje między innymi półprzewodniki nowej generacji, soczewki optyczne, GPS oraz sprzęt medyczny. Roczny handel dodatkowymi 201 produktami szacowany jest na 1,3 bln USD rocznie i stanowi obecnie około 7% całkowitego handlu światowego. W ten sposób daje to około 50 miliardów USD oszczędności w taryfach na sprzedaż ICT na całym świecie każdego roku, dodając około 190 miliardów USD do światowego PKB poprzez wzrost handlu. Zachęcamy teraz więcej rządów na całym świecie do zostania sygnatariuszami i poszukiwania odpowiednich sposobów usuwania barier pozataryfowych. Ponadto negocjatorzy powinni rozważyć trzecią ekspansję, wprowadzając w zakres kompetencji ITA nie tylko nowe powstające towary technologiczne, takie jak drukarki 3D, ale także technologie wspierające gospodarkę cyfrową, na przykład okablowanie światłowodowe i miedziane.

Ponadto należy kontynuować rozszerzanie ITA z geograficznego punktu widzenia i iść w parze z negocjacjami dotyczącymi handlu elektronicznego.

Eliminacja lub ograniczenie biurokracji i dyskryminujących barier regulacyjnych
DIGITALEUROPE wspiera polityki ułatwień w handlu, które sprzyjają łatwości administrowania, efektywności kosztowej, szybkiemu i pozbawionemu barier wejściu na rynki, przewidywalności, sprawiedliwemu egzekwowaniu i przejrzystości w odniesieniu do importu, eksportu i tranzytu towarów, z zastrzeżeniem legalnych procesów ograniczających przepływ towarów. podrabiane produkty ponad granicami. W szczególności wspieramy działania, które realizują następujące priorytety:

Wdrażanie zautomatyzowanych (elektronicznych) systemów i procedur, które przyspieszają zwalnianie towarów i przetwarzanie informacji celnych, sprzyjają spójności z międzynarodowymi standardami IT, zapewniają interoperacyjność / kompatybilność systemów oraz obejmują wspólne światowe elementy danych i powiązane procesy ustanowione przez WCO.
Dostępność programów „zarządzania przez konto”, które umożliwiają organom celnym elastyczne dostosowywanie przepisów celnych dotyczących klasyfikacji, wartości, dopuszczalności itp. Do konkretnych praktyk handlowych przedsiębiorcy.
Akceptacja mocy prawnej podpisów elektronicznych, uwierzytelniania elektronicznego i umów elektronicznych.
Ustalenie standardowych minimalnych progów de minimis
DIGITALEUROPE pragnie zarekomendować UE współpracę z zagranicznymi organami celnymi w celu podwyższenia progów de minimis, które odzwierciedlają współczesne realia dzisiejszych globalnych łańcuchów wartości. W UE próg bezcłowy de minimis dla importu z krajów trzecich wynosi 150 EUR, ale próg ten nie jest dostosowany do progu de minimis dla podatku VAT pobieranego od importu, który obecnie wynosi 22 EUR. Dostosowanie należności celnych przywozowych do zwolnienia z podatku VAT zalecane są progi w UE, a także dostosowanie do podobnych zasad obowiązujących w innych krajach, takich jak USA. Globalna harmonizacja w tej dziedzinie ułatwiłaby prowadzenie handlu elektronicznego poprzez usunięcie taryf i innych barier podatkowych w przypadku przesyłek o niskiej wartości. Harmonizacja powinna również obejmować ograniczenie formalności celnych dla tego typu importu.

Ułatwianie transakcji elektronicznych
Każdy z tych przykładów ma wspólny mianownik – swobodny przepływ bezpiecznych danych w granicach i ponad granicami. W związku z tym, oprócz integracji innowacyjnych technologii, zalecamy, aby Komisja Europejska podjęła działania mające na celu zakaz nakładania ceł, taryf i / lub podatków na import lub eksport przepływów danych, produktów cyfrowych i wszelkich elektronicznych transmisji danych, aby zapobiec spowolnienie gospodarki cyfrowej i unikanie osłabiania innowacji technologicznych jako kluczowego elementu wysiłków na rzecz modernizacji ceł na świecie

Przepływ danych i transakcji elektronicznych przez granice stanowi podstawę gospodarki cyfrowej. U podstaw tego nowego i szybko ewoluującego środowiska handlowego znajduje się skomplikowana sieć modeli łańcucha dostaw danych, które stanowią podstawę gospodarki cyfrowej, na którą składają się centra danych, ekosystem Internetu rzeczy (IoT) i stale ewoluująca infrastruktura telekomunikacyjna (wkrótce zostanie wzbogacony o technologie 5G). Możliwość swobodnego przepływu danych przez granice w postaci elektronicznej transmisji danych umożliwia również wdrożenie skuteczniejszych środków ułatwiających handel.

Szybko rozwijające się technologie cyfrowe, takie jak rozproszone księgi rachunkowe lub łańcuch bloków , według OECD „mają potencjał tworzenia nowych ekosystemów dla handlu: pomagają koordynować łańcuchy wartości poprzez zwiększanie zaufania i szybkości transakcji; wzmocnienie pozycji aktorów; umożliwienie weryfikacji pochodzenia produktów; ułatwianie transferu środków i pomoc w skuteczniejszym egzekwowaniu lub automatyzacji umów (na przykład za pośrednictwem inteligentnych kontraktów). Jednocześnie te technologie cyfrowe mogą zwiększyć zaufanie konsumentów, zwiększyć odporność łańcucha wartości dla podmiotów prywatnych i umożliwić sektorowi publicznemu lepsze zarządzanie ryzykiem i kosztami dla organów celnych ”.

Ponadto DIGITALEUROPE zaleca rozważenie integracji sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i komercyjnych aplikacji w chmurze, które mogą pomóc w klasyfikacji towarów, wycenie i zgodności z taryfami.

Ułatwianie otwartego dostępu do danych rządowych
W światowej gospodarce opartej na danych dostęp do danych jest ważnym bodźcem do innowacji i wzrostu. Rządy mogą odegrać kluczową rolę w promowaniu inkluzywnego i innowacyjnego ekosystemu cyfrowego poprzez wdrażanie polityk, aby dane rządowe były otwarte i czytelne dla maszyn. W ten sposób mogą pomóc w zapobieganiu silosom danych, w których obecni gracze mają przewagę dzięki większemu dostępowi do danych niż małe i średnie przedsiębiorstwa. W opinii DIGITALEUROPE, artykuł 19.19 umowy USA-Meksyk-Kanada może stanowić użyteczną podstawę do promowania otwartych danych rządowych jako domyślnych.

Źródło: https://www.digitaleurope.org/resources/wto-ecommerce-negotiations-a-unique-opportunity-for-digital-trade/

Obraz: https://unsplash.com/@rupixen

Tagi: , , , ,
poprzedni
następny