christian-lue-WLMIKr76k5U-unsplash

Weekend brzmiał: Zielona droga do powrotu do zdrowia

W 2019 r.Komisja Europejska przedstawiła europejski zielony układ, w ramach którego ma on stać się neutralny dla klimatu do 2050 r. W maju tego roku Komisja przedstawiła również nowy instrument finansowania wychodzenia bloku z kryzysu Covid-19 w zgodne z zasadami Green Deal. Wzmocniło to dążenie do inwestycji w odnawialne źródła energii. Magazyn pv analizuje, co oznaczają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie energii słonecznej.

Europejski zielony układ , po raz pierwszy przedstawiony 11 grudnia 2019 r., Jest jeszcze w powijakach. Ponieważ jednak blok stoi obecnie w obliczu dwóch poważnych kryzysów – zmiany klimatu i Covid-19 – jego zielony pakiet może wreszcie zacząć osiągać wczesną dorosłość.

Kluczowym narzędziem stojącym za unijnym zielonym układem jest tak zwany mechanizm Just Transition Mechanism (JTM), który ma na celu sfinansowanie przejścia kontynentu na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. Mechanizm zapewni „ukierunkowane wsparcie, które pomoże zmobilizować co najmniej 100 € miliarda w latach 2021–27 w regionach najbardziej dotkniętych katastrofą, aby złagodzić społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ”, mówi Komisja Europejska (WE).

Aby uzyskać dostęp do funduszy, 27 państw członkowskich bloku musi opracować fundusze na rzecz transformacji terytorialnej, które określą regiony, które najbardziej ucierpią w wyniku ekologicznej transformacji, a jednocześnie wytyczą ścieżki ekologicznej odbudowy do 2030 r. Po zatwierdzeniu przez komisję członek państwa będą mogły najpierw czerpać pieniądze z funduszu Just Transition Fund (JTF), który zapewnia dotacje w wysokości około 30-50 miliardów euro na wsparcie transformacji społecznej i gospodarczej w regionach Just Transition. Po drugie, oddzielny dedykowany program zgromadzi do 45 mld EUR inwestycji prywatnych. Po trzecie, fundusze będą pochodzić z pożyczki z sektora publicznego, która zmobilizuje 25-30 mld EUR na inwestycje w sektorze publicznym.

Aby zrozumieć ilość pracy wymaganej do wykonania tego zadania, musimy wziąć pod uwagę, że do 7 maja komisja zatwierdziła wszystkie wnioski 18 państw członkowskich o wsparcie w przygotowaniach do ich terytorialnych planów Just Transition, które państwa muszą jeszcze opracować. Innymi słowy, istnieje potrzeba instytucjonalnej gotowości i solidności na wszystkich poziomach zarządzania (ponadnarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego), która opiera się na komunikacji między społeczeństwem obywatelskim a sektorem publicznym i prywatnym.

27 maja komisja przedstawiła również fundusz UE nowej generacji w wysokości 750 miliardów euro, którego celem jest wsparcie bloku w wychodzeniu z kryzysu Covid-19. Proponowany fundusz naprawczy przekształci wyzwanie w szansę, „nie tylko poprzez wsparcie ożywienia gospodarczego, ale także poprzez inwestowanie w naszą przyszłość: europejski zielony ład i cyfryzację”, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Komisja uważa, że ​​osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki: energetyce, budownictwie, przemyśle i mobilności. Technologia fotowoltaiczna może zaoferować rozwiązania dla wszystkich czterech sektorów gospodarki.

Laggards vs. awangardy
Łącząc zielone sznurki i działania w dziedzinie klimatu z unijnym funduszem odbudowy nowej generacji, komisja dąży do zlikwidowania luki między mniej aktywnymi krajami – tak zwanymi lagunami – a orędownikami zmian lub awangardami.

Do tej pory było wiele ogromnych niespodzianek, wśród których Grecja jest chyba największa. Po wyborze nowego rządu w lipcu 2019 r. Kraj przyjął nową politykę energetyczną i klimatyczną, która wymaga całkowitego wycofania węgla z greckiego systemu energetycznego do 2028 r. Oczekuje się jednak, że większość floty węgla brunatnego offline znacznie wcześniej, z tylko jedną jednostką ustawioną na działanie do 2028 r.

Państwowe narzędzie Grecji, Public Power Corp. (PPC), pozostawało w tyle do czasu wyboru nowego rządu tego kraju, ponieważ prawie nic nie zainwestowało w energię odnawialną. Ale pod nowym kierownictwem PPC przygotowuje obecnie inwestycję w energię słoneczną o mocy 3 GW w kopalniach. Zainstaluje instalację słoneczną o mocy 2 GW w Kozani w północnej Grecji oraz elektrownię PV o mocy 1 GW na półwyspie Peloponez w południowej części kraju.

Narzędzie porusza się szybko. Przyznano już 230 MW mocy fotowoltaicznej w Kozani w drodze przetargów na energię odnawialną w Grecji. Planuje także rozpoczęcie inwestycji w kopalnie na Peloponezie za pośrednictwem nieobjętej dotacjami elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW, która będzie pierwszą tego typu instalacją w Grecji. W marcu PPC podpisało protokół porozumienia z niemiecką RWE w sprawie wspólnego inwestowania w energię słoneczną na polach kopalni Kozani. RWE powiedział, że „może również zapewnić szeroką wiedzę w dyscyplinach związanych z zamknięciem kopalni”, podczas gdy „rozbiórka elektrowni i optymalizacja portfela w czasach zamknięcia elektrowni są kluczowymi doświadczeniami, którymi należy się podzielić z PPC”. Dlatego PPC szybko staje się liderem fotowoltaiki w Grecji, aktywnie wspierając transformację energetyczną kraju.

Trasy finansowania
Bardzo ważne jest zbadanie, czy i jak mechanizmy UE kierują planami zielonej transformacji i celami finansowania inwestycji. Inwestycja Grecji ponownie dostarcza lekcji.

„Zakłady węgla brunatnego nie są już konkurencyjne na rynku hurtowym i stanowią finansowe obciążenie dla rentowności firmy”, powiedział rzecznik prasowy PPC. „W związku z tym wycofanie węgla brunatnego znacznie poprawi sytuację finansową PPC, umożliwiając mu przekazywanie dochodów do innych bardziej rentownych i zrównoważonych projektów (takich jak systemy energii odnawialnej, e-mobilność i usługi w zakresie efektywności energetycznej). Oczekuje się, że kapitał niezbędny do fizycznej likwidacji aktywów węgla brunatnego (elektrowni i kopalni) oraz ich odtworzenia środowiska będzie mieszanką kapitału i funduszy z mechanizmu sprawiedliwego przejścia utworzonego przez KE. ”

Niemiecki zakład RWE, z siedzibą w Essen, również chce otrzymać fundusze JTM i unijne. Rzecznik RWE wyjaśnił, że „jako firma, która z jednej strony mocno inwestuje w odnawialne źródła energii, a z drugiej strony wycofuje węgiel i energię jądrową, patrzymy na możliwości finansowania z europejskiego zielonego porozumienia – takiego jak Just Transition Fund. Ponieważ jednak nie sfinalizowano jeszcze żadnych przepisów ani żadnego programu finansowania w ramach Zielonego porozumienia, nie możemy konkretnie powiedzieć, które fundusze zamierzamy wykorzystać w przyszłości. ”

Rzecznik RWE dodał również, że fundusz naprawczy komisji może przynieść dodatkowe możliwości. Po zamianie aktywów na E.ON, również z siedzibą w Essen, RWE jest teraz właścicielem aktywów energii odnawialnej. Jednak obecnie posiada jedynie około 10 MW mocy fotowoltaicznej w Europie, co oznacza, że ​​współpraca z greckim PPC może pomóc jej uniknąć stania się opóźnionymi ogniwami słonecznymi.

Jednak nie wszystko jest różowe. Vattenfall z siedzibą w Szwecji, który posiada tylko 34 MW energii słonecznej w Europie, powiedział, że bada możliwość wykorzystania funduszy JTM. „Ponieważ procesy aplikacyjne są często skomplikowane i długie, musimy zrównoważyć to, nad czym spędzamy czas”, dodał.

Podobnie niemiecki EnBW „jak dotąd bardzo mało ubiegał się o fundusze unijne”, powiedział przedstawiciel agencji pv. „Jednak wpływ koronawirusa na rynki energii i wielkość wyzwania, jakim jest zwiększenie potrzebnych nowych rozwiązań, może [skłonić firmę] do poważniejszego rozważenia zastosowania funduszy unijnych”, EnBW, która, podobnie jak Vattenfall, prowadzi rozległą kopalnię flota paliwowa, posiada 153 MW mocy fotowoltaicznej w Niemczech, a także ma rurociąg solarny o mocy 800 MW.

Oczywiste jest, że różne firmy mają różne wizje, a europejski zielony układ dopiero zaczął wpływać na ich strategie korporacyjne. Na przykład nowa strategia biznesowa PPC została ogłoszona 16 grudnia 2019 r., Zaledwie kilka dni przed pierwszą prezentacją Zielonego Porozumienia przez Komisję Europejską. „Nasza strategia jest jedną z najbardziej agresywnych i ambitnych w zakresie dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w Europie”, powiedział rzecznik PPC.

PPC zmieniło ukierunkowanie na swoją działalność, ponieważ struktura rynku nie pozwalała mu trzymać się starego, przestarzałego modelu biznesowego węgla brunatnego. Zmiana polityczna w kraju i zmiana kierownictwa PPC przyspieszyły transformację, której zwieńczeniem są nowe plany Komisji. Unijny Zielony Porozumienie i fundusz UE nowej generacji mogą potencjalnie przekonać więcej firm w całej Europie do przyłączenia się do działań na rzecz ekologicznej transformacji.

Plany przejściowe
Nikos Mantzaris, starszy analityk ds. Polityki w Green Tank, think tank z Aten, powiedział, że zgodnie z przepisami UE dla JTF, opracowanie terytorialnych planów Just Transition musi być spójne z krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi państw członkowskich. Zwrócono się również do państw członkowskich o przeprowadzenie konsultacji publicznych i zaangażowanie wszystkich odpowiednich partnerów w proces przygotowania, monitorowania i wdrażania.

To jest pozytywne, powiedział Mantzaris. „(Ale) zaproponowane przez KE kryteria przydziału funduszy są niesprawiedliwe i nie uwzględniają kluczowych okoliczności” – dodał. „Szybkość odejścia od węgla i węgla brunatnego nie jest brana pod uwagę, to samo dotyczy zakresu zależności lokalnych gospodarek od węgla i węgla brunatnego. W rezultacie państwa członkowskie, które nie zobowiązały się jeszcze do wycofania węgla – takie jak Rumunia, Republika Czeska lub Bułgaria – lub jeszcze nie zaakceptowały celu neutralności klimatycznej, takie jak Polska, otrzymują bardzo duże kwoty. Opuszczając kraje takie jak Grecja, Słowacja, Portugalia czy Węgry, które podjęły o wiele bardziej ambitne zobowiązania dotyczące najbrudniejszego paliwa na naszej planecie, z całkowicie niewystarczającymi środkami na wdrożenie transformacji. ”

Mantzaris rozmawiał z magazynem pv, zanim KE przedstawiła nowe fundusze dla JTF, więc jego końcowy komentarz może się teraz różnić. Pozostaje jednak jego argument, że transformacja zakończy się sukcesem: „musi być dobrze wyważona i unikać tylko inwestycji dużych firm, takich jak zakłady energetyczne. Zróżnicowanie działalności gospodarczej i wsparcie dla MŚP powinny stanowić podstawowy element planów transformacji terytorialnej, aby zapewnić stabilną i zrównoważoną przyszłość tym regionom, które od dziesięcioleci w dużej mierze opierają się na jednej działalności gospodarczej. W związku z tym powyższe powinny ograniczać dostęp zakładów energetycznych do tych funduszy. ”

Źródło: ILIAS TSAGAS, https://www.pv-magazine.com/2020/06/20/the-weekend-read-a-green-road-to-recovery/

Zdjęcie:Christian Lue https://unsplash.com/@christianlue

Tagi: , , , ,
poprzedni
następny