scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Report IEA: Renewable energy market update Outlook for 2020 and 2021. Aktualizacja rynku energii odnawialnej

W tym raporcie

Niniejszy raport stanowi aktualizację rynku na temat najnowszej pięcioletniej prognozy IEA dotyczącej energii odnawialnej, Renewables 2019, opublikowanej w październiku 2019 r. Zawiera wczesną analizę czynników i wyzwań od października ubiegłego roku i obejmuje zwiększenie mocy odnawialnych dla wszystkich technologii i transportu oczekiwana produkcja biopaliw w 2020 r. i 2021 r. Uwzględniono także aktualizację technologii odnawialnych źródeł ciepła; jednak analiza ma charakter jakościowy ze względu na ograniczoną dostępność danych.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, prognozy na 2020 r. I 2021 r. Zostaną zaktualizowane w drugiej połowie roku w celu ponownej oceny ostatnich zmian rynkowych i politycznych.

Kluczowe wnioski

  • Kryzys Covid-19 szkodzi – ale nie zatrzymuje – światowemu wzrostowi mocy odnawialnych. Liczba nowych instalacji energii odnawialnej na świecie spadnie w tym roku w wyniku bezprecedensowego kryzysu Covid-19, co oznacza pierwszy roczny spadek od 20 lat. Jednak biorąc pod uwagę wspierającą politykę rządu, oczekuje się, że wzrost zostanie wznowiony w przyszłym roku, ponieważ większość opóźnionych projektów pojawi się w Internecie.
  • W 2020 r. IEA prognozuje spadek dodatków netto do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 13% w porównaniu z 2019 r. Spadek ten odzwierciedla opóźnienia w działalności budowlanej wynikające z zakłóceń łańcucha dostaw, środków blokujących i wytycznych dotyczących dystansu społecznego oraz pojawiających się wyzwań finansowych. Niemniej jednak odpowiada to wzrostowi globalnej zainstalowanej mocy odnawialnej o 6%, co przewyższa łączny rozmiar systemów elektroenergetycznych zarówno w Ameryce Północnej, jak i Europie.
  • Oczekuje się, że w 2021 r. Odnawialne źródła energii wykażą swoją odporność – oczekuje się, że większość opóźnionych projektów zostanie uruchomiona online, co spowoduje odbicie w nowych instalacjach. W rezultacie przewiduje się, że w przyszłym roku osiągnie ten sam poziom zwiększenia mocy odnawialnej energii elektrycznej jak w 2019 r. Pomimo odbicia łączny wzrost w 2020 r. I 2021 r. Jest prawie o 10% niższy w porównaniu z poprzednią prognozą MAE opublikowaną w październiku 2019 r.
  • PV fotowoltaiczny i wiatrowy stanowią w tym roku 86% globalnych przyrostów mocy odnawialnych, ale przewiduje się, że ich roczna ekspansja spadnie odpowiednio o 18% i 12% w porównaniu do 2019 r. Prognoza przewiduje, że PV i wiatr w skali użyteczności odbijają się jako większość projekty w przygotowaniu są już finansowane i są w budowie. Pozostaje jednak niepewność prognozy dla projektów, które miały zostać zamknięte finansowo w 2020 r. I zaczną działać w przyszłym roku. Ponadto oczekuje się, że łączna liczba dodanych PV w 2021 r. Nie będzie wystarczająca w porównaniu z 2019 r. Ze względu na wolniejsze odzyskiwanie rozproszonych aplikacji PV, ponieważ od osób fizycznych i małych firm oczekuje się zmiany priorytetów decyzji inwestycyjnych.
  • Wpływ Covid-19 na technologie odnawialnych źródeł energii elektrycznej o długim czasie realizacji, takie jak energia wodna, morski wiatr, CSP i energia geotermalna, pozostaje ograniczony. Przewiduje się, że wzrost mocy hydroenergetycznych wzrośnie zarówno w 2020 r., Jak i w 2021 r., Napędzany przez uruchomienie dwóch dużych projektów energii wodnej w Chinach i wspieranie ponownego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w przyszłym roku. Prognoza dla morskiego wiatru pozostaje niezmieniona, ponieważ większość projektów jest już finansowana i jest w budowie.
  • Kryzys Covid-19 radykalnie zmienił globalny kontekst dla biopaliw. Oczekuje się, że produkcja biopaliw w transporcie spadnie o 13% w 2020 r., Co jest pierwszym spadkiem produkcji od dwóch dekad. Prognozuje się, że popyt na benzynę spadnie o 9% w 2020 r., A popyt na olej napędowy o około 6%. To z kolei ogranicza zużycie biopaliw wynikające z polityki upoważnień. Niektóre skutki pandemii Covid-19 mogą być tymczasowe. Jeśli w 2021 r. Nastąpi odbicie zapotrzebowania na paliwa transportowe, produkcja biopaliw może wrócić do poziomów z 2019 r. Byłoby to jednak o 5% mniej niż produkcja oczekiwana w naszej prognozie na 2021 r. Przed kryzysem Covid-19. Długookresowe implikacje dla wzrostu mogą wynikać z zawieszenia nowych inicjatyw politycznych w niektórych krajach z powodu niskich cen ropy.
  • Zużycie energii odnawialnej prawdopodobnie również spadnie w 2020 r. Oczekuje się, że sektor przemysłowy będzie zużywał mniej ciepła ze źródeł odnawialnych, ponieważ mniejsza aktywność handlowa, przemysłowa i budowlana podczas blokowania powoduje szok popytowy w przypadku większości sektorów energochłonnych. Ponadto obecne niskie ceny ropy i gazu wpływają na konkurencyjność kosztową odnawialnych paliw cieplnych i technologii: wiele planowanych inwestycji polegających na przejściu z ogrzewania paliw kopalnych na rozwiązania odnawialne lub elektryczne prawdopodobnie zostanie odroczonych lub anulowanych w przypadku braku silniejszych polityk.
  • Na początku tego roku odnawialne źródła energii na kilku rynkach stały już przed wyzwaniami dotyczącymi finansowania, niepewności polityki i integracji sieci. Covid-19 nasila te obawy. Rządy mają jednak możliwość odwrócenia tego trendu, czyniąc inwestycje w odnawialne źródła energii kluczową częścią pakietów stymulacyjnych mających na celu ożywienie ich gospodarek. Daje to możliwość wykorzystania korzyści strukturalnych, które mogą przynieść coraz bardziej przystępne cenowo odnawialne źródła energii, w tym możliwości tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji i wspieraniu innowacji.

 

Kontekst

Odnawialne źródła energii nie są odporne na kryzys Covid-19, ale są bardziej odporne niż inne paliwa. Global Energy Review 2020 IEA przewidywał, że odnawialne źródła energii będą jedynym źródłem energii, które wzrośnie w tym roku w porównaniu do 2019 r., W przeciwieństwie do wszystkich paliw kopalnych i jądrowych.

Na całym świecie oczekuje się wzrostu ogólnego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii ze względu na ich wykorzystanie w sektorze energii elektrycznej. Nawet przy znacznym spadku zapotrzebowania na energię końcową z powodu środków blokujących, niskie koszty operacyjne i priorytetowy dostęp do sieci na wielu rynkach pozwalają na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy prawie pełnej mocy, umożliwiając wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ta zwiększona produkcja jest częściowo spowodowana rekordowym wzrostem zdolności produkcyjnych w 2019 r., Trend, który miał być kontynuowany w tym roku. Jednak zakłócenia łańcucha dostaw, opóźnienia w budowie i wyzwania makroekonomiczne zwiększają niepewność co do całkowitej kwoty wzrostu mocy odnawialnych w 2020 i 2021 r.

IEA przewiduje, że zużycie biopaliw transportowych i przemysłowe odnawialne ciepło będzie miało większy wpływ pogorszenie koniunktury gospodarczej niż odnawialna energia elektryczna. Niższe zapotrzebowanie na paliwo transportowe ma bezpośredni wpływ na perspektywy biopaliw, takich jak etanol i biodiesel, które są najczęściej spożywane w połączeniu z benzyną i olejem napędowym. Odnawialne źródła energii wykorzystywane bezpośrednio w procesach cieplnych przybierają głównie postać bioenergii w przemyśle celulozowo-papierniczym, cementowym, tekstylnym, spożywczym i rolniczym, z których wszystkie są narażone na wstrząsy popytu. Ograniczenie globalnego popytu ma większy wpływ na biopaliwa i odnawialne ciepło niż na odnawialną energię elektryczną. Wpływ ten będzie krytycznie zależeć od czasu trwania i surowości blokad oraz tempa ożywienia gospodarczego.

 

Pliki do pobrania znajdą pańswto na stronie: https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update

Tagi: ,
poprzedni
następny